(PDF) Histopathological Prognostic Factors in Colo- Rectal Cancer | Alexandru Irimie - intellicig.ro

Rectal cancer vascular invasion

Seicean 1G.

Rezultate si factori de prognostic în cancerul rectal ... - Chirurgia

Funariu 1A. Seicean 2T.

 • Hpv cervical cancer immunotherapy
 • Rezultate si factori de prognostic în cancerul rectal - Chirurgia
 • Dysbiosis skin

Mocan 3C. Material æi metodã: Au fost incluæi retrospectiv un numãr de87 de pacienåi cu cancer rectal operaåi între æi prin rezecåii rectale convenåionale într-un centru medicalteråiar.

Metastasis of Colorectal Cancer

Au fost excluæi pacienåii care au avutaltã histologie decât adenocarcinom, la care operaåia curativãnu s-a putut realiza sau cei care au primit radioterapiepreoperatorie.

Urmãrirea medie a fost de 7 ani. Riscul de deces a fost mai mare la pacienåii la care s-apracticat amputaåia de rect APR comparativ cu cei curezecåie anterioarã de rect ARla pacienåii cu stadiul T maiavansat, cu invazie vascularã æi limfaticã.

Clinicilor, nr.

Riscul de recidivã localã a fost mai mare la cei custadiul pT mai avansat, cu invazie limfaticã æi perineuralã,precum æi rectal cancer vascular invasion cei cu invazia marginii de rezecåie distalã. Risculde metastazare a fost mai mare la pacienåii cu stadiul pT maiavansat æi invazie vascularã. Concluzie: Stadiul tumoral avansat æi invazia limfaticãreprezintã factori de prognostic in cancerul rectal, sugerândnecesitatea terapiei adjuvante la pacienåii cu invazie limfaticã.

Aim: This study assessed the prognostic factors in patientswith rectal cancer treated without total mesorectal excisionin long-term follow-up.

Material and methods: A single center tertiary populationincluded retrospectively 87 patients with rectal canceroperated between and using conventional resection. Some Patients who did not have adenocarcinoma, those in whomthe curative operation was not done, and those who receivedpreoperative radiotherapy were excluded.

 • Helminth infection prevention
 • Verrugas bucales (virus papiloma humano)
 • Она автоматически поддерживает условия в каждой среде и контролирует развитие нескольких тысяч эмбрионов, переходящих в активное состояние.

 • Октопаук мог поймать сразу два мяча и отбросить их в разные стороны.

 • Metastasis of Colorectal Cancer - intellicig.ro
 • Лучше помни меня, какой я .

 • (PDF) Histopathological Prognostic Factors in Colo- Rectal Cancer | Alexandru Irimie - intellicig.ro

Median follow-upwas 7 years. The risk of death washigher for abdomino-perineal resection APR than foranterior resection ARadvanced pT stage, vascular andperineural invasion.

Local recurrence and rectal cancer vascular invasion metastasiswere Therisk for local reccurence was higher for advanced pT stage,perineural and lymphatic invasion and distal margininvasion.

rectal cancer vascular invasion

The risk for metastasis was higher for advanced pTstage and vascular invasion. Conclusion: Advanced tumor stage and lymphatic invasionrepresent rectal cancer vascular invasion factors in rectal cancer, suggesting thenecessity of adjuvant therapy in cases with lymphaticinvasion.

 1. Papilloma virus hpv 33
 2. Я - Уоллес Майклсон, сенатор от западного района Бовуа.

Key words: rectal cancer, prognosis, surgeryIntroducereCancerul rectal este unul dintre cele mai frecvente cancere înåãrile europene vestice. Pentru ameliorarea prognosticului seasociazã tratamentul adjuvant pre- şi postoperator.

rectal cancer vascular invasion herpes virus papiloma humano

Deşi secunoaşte cã parametrii intraoperatori şi stadiul histopatologicsunt determinanåii majori ai prognosticului, existã şi alåifactori clinicopatologici care pot avea valoare prognosticã. Obiectivul studiului clinic a fost stabilirea factorilor deprognostic clinico- histopatologici care pot influenåasupravieåuirea æi riscul de recidivã localã æi la distanåã.

Material æi metodãEste un studiu retrospectiv al unui lot de pacienåi cu cancerrectaloperaåi cu intenåie curativã într-un interval rectal cancer vascular invasion 11 ani Criterii de includere: pacienåii internaåişi operaåi în Clinica Chirurgie I, Cluj-Napoca în perioada1 ianuarie - 31 decembrie la care diagnosticul deadenocarcinom rectal a fost confirmat histologic şi care aveautumora situatã sub 15 cm de rafeul ano-cutanat.

Din cei de pacienåi trataåi chirurgical pentru cancerrectal, 87 au fost operaåi cu intenåie curativã æi incluæi instudiu. Datele clinice şi imagistice au fost extrase din foilede observaåie medicale şi confruntate cu diagnosticul anatomopatologic,iar datele despre evoluåia pacienåilor au fostobåinute din protocoalele operatorii, fiæele terapeutice oncologiceæi din registrele de evidenåã ale populaåiei. Tumorile au fostconsiderate rectale inferioare sub 7 cm de la margineaanalãmediorectale intre 7 si 12 cm de la marginea rectalã æi rectale superioare peste 12 cm de la marginea rectalã.

rectal cancer vascular invasion condylomata acuminata im kindesalter

Invazia vascularã a fost definitã ca prezenåa celulelormaligne în afara endoteliului vascular. Invazia limfaticã afost definitã ca infiltrarea cu celule maligne în spaåiuldelimitat de endoteliu, fãrã fibre musculare sau elastice.

REVIEW-URI

Invazia perineuralã a fost definitã ca prezenåa celulelormaligne în perinerv. La data de închidere a studiului 1.

Case report Conf. Daniela Moşoiu, Alexandru C. Grigorescu, Şef lucrări dr. Some of these patients address the doctors in locally advanced stages, sometimes without the possibility to perform resection. The challenge of the multimodal oncologic treatment of those patients is to obtain conversion towards resection, and also the decrease of the local recurrence, thus ensuring the increase of the long-term survival, targets which are often difficult to obtain.

Perioada rectal cancer vascular invasion de urmãrire a fost de maximum 84 deluni de la data tratamentului chirurgical. Caracteristicile pacienåilorÎn lotul studiat au fost incluşi un numãr de 87 de pacienåi,51 de bãrbaåi şi 36 de femei.

Vârsta medie a fost de 58,86±10,86, 27 ani. Nici un pacient nu a îndeplinit criteriilede cancer familial. Simptomatologia a debutat cu 5,1±4,7 luni 3 zile-4 ani înaintea terapiei, iar spitalizarea pre terapeuticã afost de 8,4±5,5 zile. Ecoendoscopia preoperatorie s-arealizat rectal cancer vascular invasion la 17 pacienåi. TratamentulLa nici un pacient nu s-a practicat TME. Selectareatipului de intervenåie chirurgicalã s-a bazat pe urmãtoarele Tabelul I. Restabilireatranzitului digestiv la cei 41 de pacienåi cu rectal cancer vascular invasion Dixons-a realizat prin anastomoze mecanice în 20 de cazuri dintrecare prin procedeul transsuturar tehnica Knight-Griffen în8 cazuri.

Diagnosticul histopatologic postoperatorAu fost examinaåi papiloma humano tipo 53 medie 5,42± 3,3 ganglioni între 1 şi Urmãrirea pacienåilor s-a realizat la 3 luni in primul anpostoperator æi la 6 luni interval dupã aceea, prin folosireade markeri serici tumorali, radiografie toracicã, ecografieabdominalã, colonoscopie.

In cazurile la care s-a ridicatsuspiciunea de recidivã localã, s-au realizat ecografieendorectalã æi CT. Analiza univariatã s-a realizat folosind testul χ² pentru cazurileîn care nici unul dintre valorile tabelului de contingenåã nu afost Rata de supravieåuire a scãzut mai ales între al doilea şi altreilea an de viaåã, ca dupã 5 ani sã rãmânã relativ constantã Fig.

metastatic cancer and pain hpv impfung todesfalle

La realizarea analizei univariate, prezenåa tenesmelor,realizarea rezecåiei anterioare de rect, stadiul tumoralhistopatologic, rectal cancer vascular invasion marginii de rezecåie, invazia vascularã,perineuralã, infiltrarea limfocitarã, necroza tumoralã,gradingul tumoral, au fost factori predictivi ai supravieåuiriicancer specific Tabelul 2.

Supravieåuirea cancer specificã medie la pacienåii cu metastazea fost de 34 ± PrezenåaFigura 1. Curba supravieåuirii cancer specificeTabelul 2.

Prediction of prognosis in colorectal cancer is vital for the choice of an optimal therapeutic plan and, in particular, for identifying patients at high risk who have indication of adjuvant therapy. The prognostic factors with most influence on colorectal cancer are the histopathological ones.

Supravieåuirea cancer specificã la 5 ani în funcåie deprezenåa metastazelorFigura 3. Supravieåuireacancer specificã medie la pacienåii cu recidivã localã a fost de38 ± Supravieåuirea fãrã recidivãSupravieåuirea medie fãrã recidivã recidivã localã saumetastaze a fost de 59 ± 27,41 luni între 9 şi 84 luni. Pentru rectal cancer vascular invasion care au dezvoltat o recidivã localã saumetastaticã supravieåuirea medie a fost de 34,5 ± 15,78 luni între 7 şi 62 luni.

La analiza univariatã prezentarea cu rectoragii, tulburãri detranzit intestinal şi ocluzie intestinalã, invazia vascularã,limfaticã, perineuralã şi prezenåa reacåiei desmoplastice aureprezentat factori predictivi ai supravieåuirii fãrã recidivã Tabelul 2.